تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۶ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۶ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۱دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۱ ژانویه ٢٠١۴