تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١۶تیرماه ١٣٩۳برابر با ۷جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١١تیرماه ١٣٩۳برابر با ٢جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۹تیرماه ‌١٣٩۳برابر با ٣۰ ژوئن ٢٠١۴