تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۵


گفتگو با توکل در باره حکومت شورائی
(بخش اول)

گفتگو با احمد موسوی در باره تأمین اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ برابر با سی ام سپتامبر ۲۰۱۵


آغاز سال تحصیلی و مطالبات معلمان
حسین منصوری
تشدید درگیری های نظامی و انتخابات پیش رو در ترکیه
بهرام رحمانی