برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ برابر با یکم ژوئن ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت چهارم و پایانی برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل قسمت چهارم

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه نهم خرداد 1399 برابر با بیست و نهم 2020


سخن روز / اردوان زیبرم نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 871 وضعیت مردم استان خوزستان و اعتراضات مردم در غیزانیه اهواز در گفتگو با پژمان رحیمی / بازپخش وظایف فوری انقلاب اجتماعی ، آزادیهای سیاسی و حکومت دموکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه هفتم خرداد 1399 برابر با بیست و هفتم 2020


رئوس برنامه های روز چهارشنبه هفتم خرداد 1399 وضعیت مردم استان خوزستان و اعتراضات مردم در غیزانیه اهواز در گفتگو با پژمان رحیمی برنامه عمل سازمان سازمان فداییان – اقلیت/ قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه دوم خرداد 1399 برابر با بیست و یکم 2020


رئوس برنامه های روز جمعه دوم خرداد 1399 گفتار روز / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 870 اعتصابات کارگری معادن زغال سنگ کرمان در گفتگو با اصلان جوادزاده – بازپخش نگاه هفته / حسین منصوری – بازپخش

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 برابر با بیستم می 2020

اعتصابات کارگری معادن زغال سنگ کرمان در گفتگو با اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 870 سیاستهای جمهوری اسلامی در مقابله با قاچاق وارداتی در گفتگو با حسین منصوری

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ مه ۲۰۲۰

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ مه ۲۰۲۰
نگاه هفته – حسین منصوری
زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس – قسمت سوم
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه هشتم می 2020 برابر با نوزدهم اردیبهشت 1399


گفتار روز/ اردوان زیبرم
گفتگو با رفیق احمد موسوی ذر باره وضعیت کرونا در ایران /بازپخش
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 868
نگاه هفته /حسین منصوری باز پخش
زن در مبارزه / قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ششم می 2020 برابر با هفدهم اردیبهشت 1399

گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره روز معلم و وضعیت معیشتی معلمان
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 868
گفتگو با رفیق احمد موسوی ذر باره وضعیت کرونا در ایران
زن در مبارزه / قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)