برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، دوشنبه ۱۸ دی

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ۱۳ دی

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، دوشنبه ۱۱ دی

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید