تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١ مهر ١٣٩٢ برابر با ٢٣ سپتامبر ٢٠١٣

برنامه دوشنبه ٢۵ شهریور ‌١٣٩٢ برابر با ١۶ سپتامبر ٢٠١٣

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه ٢٠ شهریور ١٣٩٢ برابر با ١١ سپتامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١٨ شهریور ‌١٣٩٢ برابر با ٩ سپتامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١٣ شهریور ١٣٩٢ برابر با ۴ سپتامبر

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١١ شهریور ‌١٣٩٢ برابر با ٢ سپتامبر ٢٠١٣

چهارشنبه ۶ شهریور ١٣٩٢ برابر با ٢٨ آگوست ٢٠١٣