تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١٣ شهریور ١٣٩٢ برابر با ۴ سپتامبر

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١١ شهریور ‌١٣٩٢ برابر با ٢ سپتامبر ٢٠١٣