تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ فروردین١٣٩٢ برابر با ۲۶مارس ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه۴فروردین ماه ١٣٩۳ برابر با ٢۴ مارس ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢۸اسفند١٣٩٢ برابر با ١۹مارس ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢۶ اسفند ماه ١٣٩٢ برابر با ۱۷ مارس ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ١٣٩٢ برابر با ۱۰ مارس ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١۴ اسفند ١٣٩٢ برابر با ۵ مارس ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۲ اسفند ماه ١٣٩٢ برابر با ۳ فوریه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ اسفند١٣٩٢ برابر با ٢۶ فوریه ٢٠١۴