برنامه چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٢ برابر با ٢٩ مه ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

گفتار روز: دادگاه کهریزک با چه اهدافی: احمد موسوی
و
تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری: ایوب مدائن و حسن بهزاد

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ۶ خرداد ‌١٣٩٢ برابر با ٢٧ مه ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٢ برابر با ٢٢ مه ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ٣٠ اردیبهشت ‌١٣٩٢ برابر با ٢٠ مه ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

چکیده ای از زندگی کارل مارکس قسمت سوم (پایانی)Karl Marx 3

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

چکیده ای از زندگی کارل مارکس بخش دوم Karl Marx 2

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

چکیده ای از زندگی کارل مارکس بخش اول Karl Marx1

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه چهارشنبه ٢۵ اردیبهشت ١٣٩٢ برابر با ١۵ مه ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد

به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ٢٣ اردیبهشت ‌١٣٩٢ برابر با ١٣ مه ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد

به خواندن ادامه دهید

برنامه چهارشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٩٢ برابر با ٨ مه ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد

به خواندن ادامه دهید