تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۵ شهریور ماه ‌١٣٩۳برابر با ٢۷ اوت ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٣ شهریور ماه ١٣٩۳برابر با ٢۵اوت ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢٩مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ٢٠ اوت ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٧مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١۸اوت ٢٠١۴

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢٢مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١٣ اوت ٢٠١۴

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٠مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١١اوت ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١٥مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ٦آگوست ٢٠١۴

برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول اگوست، ١٠ مرداد ماه، از کانال تلویزیونی دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ست پخش می‌شود.