تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ششم خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ مه ۲۰۱۵

جمهوری اسلامی و جنگ های نیابتی
احمد موسوی

فراخوان برای کارزار سراسری در روز سی ام ماه مه
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۱۵

سقوط رمادی و عواقب آن
سیاوش دانشور

کودک آزاری و فروش کودکان
سوسن بهار

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ مه ۲۰۱۵

نمایشگاه کتاب تهران و تشدید سانسور
بهرام رحمانی

بررسی نشریه کار شماره ۶۹۳
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ مه ۲۰۱۵


اول ماه مه و جنبش کارگری ایران
اصلان جواد زاده

کلیپی از مبارزات کارگری جهان در سالی که گذشت

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ مه ۲۰۱۵


واقعه مرگ فریناز و عدم امنیت زنان در محیط کار
لادن توکلی

بحران منطقه خاورمیانه، علل و عوامل ایجاد آن
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢١ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ١١ مه ۲۰۱۵

تحولات داخلی ایران، سیاست و تاکتیک روحانی
توکل

دور سوم اعتراضات سراسری معلمان ، ویژگی‌ها و مطالبات
فریدون اختیاری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۶ مه ۲۰۱۵


فساد نهادینه شده در دستگاه دولتی جمهوری اسلامی
احمد موسوی
بررسی نشریه کار شماره ۶۹۲
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۴ مه ۲۰۱۵


جمعبندی از مبارزات کارگری در اول ماه مه
منوچهر مانی

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)
به مناسبت اول ماه مه

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۱۵

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)
به مناسبت اول ماه مه

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری
به مناسبت اول ماه مه 2015