تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١۶ مرداد ١٣٩٢ برابر با ٧ آگوست ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١۴ مرداد ١٣٩٢ برابر با ۵ آگوست ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٢ برابر با ٣١ جولای ٢٠١٣