تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷

گفتار روز
(حوادث ناشی از کار)
لادن توکلی
سیاست های دولت امریکا در دوران زمامداری ترامپ
توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷


گفتار روز
(طبقه کارگر ایران گروگان نظام سرمایه داری)
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۳۳
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷

نقش رفسنجانی در نظام جمهوری اسلامی ایران
حسین منصوری
ناپایداری آتش بس در سوریه و اهداف ایران و ترکیه
احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۳۹۵ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۷

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل
لادن توکلی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۳۲
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم