تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه هفتم خرداد 1399 برابر با بیست و هفتم 2020


رئوس برنامه های روز چهارشنبه هفتم خرداد 1399 وضعیت مردم استان خوزستان و اعتراضات مردم در غیزانیه اهواز در گفتگو با پژمان رحیمی برنامه عمل سازمان سازمان فداییان – اقلیت/ قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه دوم خرداد 1399 برابر با بیست و یکم 2020


رئوس برنامه های روز جمعه دوم خرداد 1399 گفتار روز / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 870 اعتصابات کارگری معادن زغال سنگ کرمان در گفتگو با اصلان جوادزاده – بازپخش نگاه هفته / حسین منصوری – بازپخش

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 برابر با بیستم می 2020

اعتصابات کارگری معادن زغال سنگ کرمان در گفتگو با اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 870 سیاستهای جمهوری اسلامی در مقابله با قاچاق وارداتی در گفتگو با حسین منصوری

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ مه ۲۰۲۰

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ مه ۲۰۲۰
نگاه هفته – حسین منصوری
زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس – قسمت سوم
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه هشتم می 2020 برابر با نوزدهم اردیبهشت 1399


گفتار روز/ اردوان زیبرم
گفتگو با رفیق احمد موسوی ذر باره وضعیت کرونا در ایران /بازپخش
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 868
نگاه هفته /حسین منصوری باز پخش
زن در مبارزه / قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ششم می 2020 برابر با هفدهم اردیبهشت 1399

گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره روز معلم و وضعیت معیشتی معلمان
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 868
گفتگو با رفیق احمد موسوی ذر باره وضعیت کرونا در ایران
زن در مبارزه / قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)

تلویزیون دمکراسی جمعه اول ماه می 2020 برابر با دوازدهم اردیبهشت 1399


بیانیه سازمان فداییان – اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر
اطلاعیه رفقای هواداران سازمان فداییان – اقلیت در ایران به مناسبت ائل ماه می
نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 867
گفنگو با رفیق ایوب مداین از فعالان سیاسی چپ و کمونیست پیرامون اعدامهای اخیر در ایران
اطلاعیه از فعالان کارگری جنوب به مناسبت روز حهانی کارگر
زن در مبارزه / قسمت اول

تلویزیون دمکراسی چهارشنبه 29 آپریل 2020 برابر با دهم اردیبهشت 1399


اطلاعیه رفقای هواداران سازمان فداییان – اقلیت در ایران به مناسبت اول ماه می
نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 867
اطلاعیه از فعالان کارگری جنوب به مناسبت روز حهانی کارگر
گفتگو با رفیق توکل
بیانیه سازمان فداییان – اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر