تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶


گفتار روز با لادن توکلی
بررسی رابطه پنهانی خمینی با آمریکا

———————————————–
احمد موسوی
یادواره جان فشانده گان ۸ تیر ۱۳۵۵

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه دوم تیر ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

در آمدهای نجومی مقامات دولتی
حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۹ ۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶


نگاهی به گزارش وزیر کشور در مجلس اسلامی
لادن توکلی
چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری امریکا
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۹ خرداد‌ ۱۳۹۵ برابر با ۸ ژوئن ۲۰۱۶

نگاهی به نشست اخیر سازمان بین المللی کار
علیرضا نوایی
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۸ ۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ برابر با اول ژوئن ۲۰۱۶

وحش رژیم در برخورد با کارگران معدن آق دره
حسین منصوری
گسترش اعتراضان و اعتصابات در فرانسه
بهروز فراهانی