2:55 / 53:25 تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه۴ تیرماه ١٣٩۳برابر با ٢۵ژوئن ٢٠١۴

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه٢ تیرماه ١٣٩۳برابر با ٢٣ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه٢۸خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١۸ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه٢۶ خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١۶ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه٢١خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١١ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی- دوشنبه ۱٩ خرداد ماه ‌١٣٩۳برابر با ٩ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه١۴خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ۴ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱٢ خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ٢ ژوئن ٢٠١۴