تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶

بررسی اصلاحیه قانون کار

اصلان جواد زاده
تحلیلی بر تحولات اخیر سوریه
بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

آغاز سال تحصیلی جدید

نگاهی به وضعیت آموزشی در ایران
لادن توکلی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۵
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶

تشدید تضادهای ایران و عربستان
حسن بهزاد
برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای سرنگونی جمهوری اسلامی وبرقراری حکومت شورایی
اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۱۶

فساد مالی در شهرداری تهران
اصلان جواد زاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۴
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم