تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ خرداد ماه١٣٩۳برابربا۲۸می ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۵ خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ٢۶می ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه۳١اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابر با٢١می ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢۹اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابر با١۹مای ٢٠١۴

چهارشنبه ٢۴اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابر با١۴مای ٢٠١۴ ١۴

برنامه های امروز شامل:
تشدید تضادهای درونی جمهوری اسلامی
احمد موسوی

کشورنیجریه و ربوده شدن دانش آموزان توسط گروه های اسلامگرا
بهرام رحمانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ٢٢اردیبهشت ماه ‌١٣٩۳برابر با١٢می ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه١۷اردیبهشت ماه١٣٩۳برابربا ۷ مای٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١۵اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابر با۵ مای٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه١٠اردیبهشت ماه١٣٩۳برابربا۳٠آوریل ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۸اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابر با٢۸آوریل ٢٠١۴