تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵

اعتراض سکوت معلمان و درسی که باید از آن آموخت
فریدون اختیاری

ابعاد سرکوب رژیم در زندان و چرایی آن
محمد اشرفی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵


توافق وین و پیامدهای آن
حسن حسام
صلاح مازوجی
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵

جمهوری اسلامی پس از توافق وین
احمد موسوی

درسی که باید از تحولات یونان آموخت
توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵


فساد مالی و انباشت ثروت در رأس نظام جمهوری اسلامی
منوچهر مانی

بررسی نشریه کار شماره ۶۹۶
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵

وضعیت اسف بار زنان ایران از زبان معاون روحانی
اعظم نوری

سیاست دولت، تشکل یابی کارگری و چشم انداز آن
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۱۵


توافقات هسته یی و نتایج آن
احمد موسوی

نقش و موقعیت کانون نویسندگان ایران
اسد سیف

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۶ ژوئیه ۲۰۱۵


بحران یونان و عواقب داخلی و بین المللی آن
بهروز فراهانی
اعتراضات پرستاران و عدم پاسخگویی به مطالبات آنان
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ برابر با اول ژوئیه ۲۰۱۵


کوبانی و ادامه مقاومت در مقابل تهاجم نیروهای داعش
محمد نبوی

زندانیان سیاسی و تحمیل وکیل تسخیری
ناصر زرافشان