تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 20 سپتامبر 2019 برابر با 29 شهریور 1398

سخن روز اردوان زیبرم
گفتاری در باره کودکان بازمانده از تحصیل سارا سرابی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 838
قسمت نهم از سلسله گفتار با توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت
گزارشی از برگزاری اومانیته در فرانسه

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه 18 سپتامبر 2019 برابر با 27 شهریور 1398


اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت (حمله وحشیانه مزدوران جمهوری اسلامی به کارگران هپکو را محکوم می کنیم )
گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون مبارزات کارگری

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 838
نگاه هفته حسین منصوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹
نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت نهم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۹


نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت هشتم – در گفتگو با توکل
زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه ششم سپتامبر برابر با 15 شهریور


سخن روز اردوان زیبرم
اعتصابات و اعتراضات کارگران هپکو در گفتگو با اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 836
نگاه هفته حسین منصوری
گفتاری با یاد صمد بهرنگی
پیام سازمان راه کارگر به هفدهمین کنفرانس سازمان فداییان-اقلیت

تلویزیون دمکراسی شورائی/ برنامه روز چهارشنیه 13 شهریور برابر با 4 سپتامبر 2019


اعتصابات و اعتراضات کارگران هپکو در گفتگو با اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 836
هفدهمین کنفرانس سازمان فداییان- اقلیت –گزارش سیاسی در گفتگو با توکل