1:05 / 2:00:25 تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 16 اکتبر برابر برابر با 24 مهر 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 842
حمله نظامی دولت فاشیست ترکیه به منطقه کردستان سوریه در گفتگو با رفقا ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله و حزب کمونیست ایران , توکل ازسازمان فداییان-اقلیت
فیلم مستند از انقلاب اکتبر 1917 –قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت سیزدهم

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 11 اکتبر برابر برابر با نوزده مهر 1398

سخن روز : اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 841
اوضاع عراق در گفتگو با ایوب مداین
گفتاری به مناسبت قیام صیادان بندرانزلی علیه رژیم جمهوری اسلامی در روزهای 23و24 مهرماه

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه نهم اکتبر برابر باهفدهم مهرماه 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 841
مبارزات و اعترضات کارگری در گفتگو با بهروز خباز از فعالین کارگری
قسمت دوازدهم از سلسله گفتگو با توکل در باره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۷ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت دوازدهم

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه چهارم اکتبر برابر با دوازدهم مهرماه 1398


سخن روز /اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 840
پنجم اکتبر روز چهانی معلم در گفتگو با احمد موسوی
نگاه هفته /حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه دوم اکتبر برابر با دهم مهرماه 1398

گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره اعتصابات کارگری در هفت تپه
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 840
قسمت یازدهم از سلسله گفتار با رفیق توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت