برنامه های جمعه 25 اکتبر برابر برابر با سوم ابان 1398

سخن روز / اردوان زیبرم هنر متعهد چیه و هنرمند و جایگاه او در جامعه در گفتگو با عباس سماکار شاعر نویسنده و از فعالین سیباسی چپ قسمت سوم از فیلم مستند انقلاب اکتبر 1917 نگاه هفته / حسین منصوری و طاهره نورزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه 23 اکتبر برابر با اول ابان 1398

رئوس برنامه های چهارشنبه 23 اکتبر برابر برابر با اول ابان 1398 نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 843 اعتصابات کارگری و دانشجویی در گفتگو با اصلان جوادزاده قسمت سیزدهم ازسلسله گفتگو با توکل درباره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه 29 مهر 1398 برابر با 21 اکتبر 2019


نگاه هفته – حسین منصوری و طاهره نورزاد اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «درود بر کارگر – مرگ بر ستمگر» گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان

تلویزیون دمکراسی شورائی / جمعه 18 اکتبر برابر برابر با 26 مهر 1398


سخن روز / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 842 نگاه هفته / حسین منصوری فیلم مستند از انقلاب

1:05 / 2:00:25 تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 16 اکتبر برابر برابر با 24 مهر 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 842
حمله نظامی دولت فاشیست ترکیه به منطقه کردستان سوریه در گفتگو با رفقا ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله و حزب کمونیست ایران , توکل ازسازمان فداییان-اقلیت
فیلم مستند از انقلاب اکتبر 1917 –قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت سیزدهم

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 11 اکتبر برابر برابر با نوزده مهر 1398

سخن روز : اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 841
اوضاع عراق در گفتگو با ایوب مداین
گفتاری به مناسبت قیام صیادان بندرانزلی علیه رژیم جمهوری اسلامی در روزهای 23و24 مهرماه

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه نهم اکتبر برابر باهفدهم مهرماه 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 841
مبارزات و اعترضات کارگری در گفتگو با بهروز خباز از فعالین کارگری
قسمت دوازدهم از سلسله گفتگو با توکل در باره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۷ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت دوازدهم

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه چهارم اکتبر برابر با دوازدهم مهرماه 1398


سخن روز /اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 840
پنجم اکتبر روز چهانی معلم در گفتگو با احمد موسوی
نگاه هفته /حسین منصوری