تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 11 اکتبر برابر برابر با نوزده مهر 1398

سخن روز : اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 841
اوضاع عراق در گفتگو با ایوب مداین
گفتاری به مناسبت قیام صیادان بندرانزلی علیه رژیم جمهوری اسلامی در روزهای 23و24 مهرماه

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه نهم اکتبر برابر باهفدهم مهرماه 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 841
مبارزات و اعترضات کارگری در گفتگو با بهروز خباز از فعالین کارگری
قسمت دوازدهم از سلسله گفتگو با توکل در باره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۷ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت دوازدهم