تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

احکام دستگاه قضایی علیه فعالین کارگری و معلمان
علیرضا نوایی
انتخابات امریکا و چشم انداز آن
بهزاد فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶


قیام صیادان و مردم انزلی در مهر ۵۸
(کلیپ)
نگاهی به نشریه کار ۷۲۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶


بررسی بی تفاوتی و انفعال سیاسی کنونی

توکل
دهم اکتبر روز جهانی لغو اعدام احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۶


بررسی بحران آب در ایران
حمید نظارت
نگاهی به نشریه کار ۷۲۶
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم