تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵

مبارزات کارگری و تشدید سرکوب
شجاع ابراهیمی

نابسامانی های روانی و نقش جمهوری اسلامی در گسترش آن
علی اصغر فرداد

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵


موج جدید اعدام ها و اهداف رژیم
آرش کمانگر

بررسی نشریه کار شماره ۶۹۵
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه اول تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵


احمدی مقدم و مصاحبه یی که به یک افشاگری تبدیل شد
منوچهر مانی

رفیق سعید سلطانپور و تأثیر هنر و ادبیات در جامعه
عباس سماکار

تلویزیون دمکراسی شورائی// چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵

کشاکش انقلاب و ضد انقلاب و شکست قطعی انقلاب در سال شصت

مجید میرزایی
بهروز عارفی
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۵

سخنرانی جنجال برانگیز روحانی و اوضاع اقتصادی رژیم
حسین منصوری

اجلاس جی ۷ و اهداف آن
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵

انتخابات ترکیه و پیامدهای آن
بهرام رحمانی

بررسی نشریه کار شماره ۶۹۴
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ برابر با هشتم ژوئن ۲۰۱۵

مذاکرات هسته یی و بازتاب آن در درون هیأت حاکمه ایران احمد موسوی نتایج تحولات اسپانیا و یونان پس از پیروزی پودموس اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۴ برابر با سوم ژوئن ۲۰۱۵

آخرین تحولات سوریه و عراق
بهروز فراهانی

گزارشی از آکسیونهای اعتراضی نیروهای چپ و کمونیست
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ برابر با اول ژوئن ۲۰۱۵

موج جدید افزایش قیمتها و بررسی اوضاع اقتصادی ایران
ناصر زرافشان

مبارزات کارگران و تشدید فشارهای دولتی
منوچهر مانی