تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 13 تیر ماه 1399برابر با سوم جولای 2020


گفتار روز / اردوان زیبرم

بازپخش گفتگو با عباس سماکار در باره زندگی مبارزاتی رفیق فدایی سعید سلطانپور

سلسله گفتار درباره اقدامات فوری برای حکومت شورایی در گفتگو با رفیق توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 11 تیرماه 1399برابر با اول جولای 2020

گفتگو با اصلان جوادزاده درباره مبارزات جنبش کارگری ایران

نگاهی به نشریه کار شماره 876

وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در گفتگو با باقر ابراهیم زاده

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری برنامه‌ای در گرامی‌داشت یاد و خاطره رفیق حمید اشرف و یاران‌اش

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت ششم

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه ششم تیرماه 1399برابر با 26 جون 2020


اطلاعیه سازمان فداییان اقلیت درباره صدور احکام علیه کارگران آذراب

گفتار روز / اردوان زیبرم یادواره ای به مناسبت 8 تیر 1355 و سالگرد جانفشانان رفقای فدایی حمید اشرف و همرزمانش

سلسله گفتار پیرامون اقدامات فوری و یا برنامه عمل سازمان فداییان – اقلیت برای حکومت شورایی / قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه چهارم تیرماه 1399برابر با 24 جون 2020


گفتگو با افسانه پویش پیرامون خودگشی و مشکلات روانی و افسردگی در ایران

نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت شماره 875

گفتگو با احمد موسوی درباره موج دوم کرونا و سیاست های رژیم برای مقابله با بیماری کرونا

یادواره ای از رفیق فدایی سعید سلطانپور

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

ابعاد و چرایی جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و چشم انداز خیزش انقلابی اخیر در گفتگو با رفقا بهروز فراهانی و توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 30 خرداد 1399برابر با 19 جون 2020

سخن روز /اردوان زیبرم

نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت شماره 874

فرازهایی از زندگی مبارزاتی و هنری رفیق سعید سلطانپور بنام آفتابکاران

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 28 خرداد 1399برابر با17 جون 2020


اطلاعیه سازمان فداییان – اقلیت درباره اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون اعتراضات و مشکلات کارگری

گفتگو با مرسده قایدی از فعالین چپ و از کنشگران جنبش دادخواهی درباره فساد در دستگاه اداری و قضایی جمهوری اسلامی

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰

۰ نگاه هفته – حسین منصوری

آفتابکاران – فرازهایی از زندگی مبارزاتی و هنری رفیق فدایی سعید سلطانپور – تهیه و تدوین طاهره نورزاد

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 23 خرداد 1399برابر با دوازدهم جون 2020


سخن روز / اردوان زیبرم

نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 873

درباره پیک دوم کرونا در ایران گفتگو با احمد موسوی /

بازپخش وظایف فوری انقلاب اجتماعی، آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک مردم ایران