تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز جمعه 17 ژانویه برابر با 27 دی ماه 1398

گفتار روز/اردوان زیبرم
نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 854
نگاه هفته /حسین منصوری
حمید نظارت / وظایف فوری اقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی وحقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 15 ژانویه 2020 برابر با 25 دی 1398

میزگرد پیرامون خیزش مجدد مردم در ایران با شرکت رفقا : عباس سماکار , بهروز فراهانی ,توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
در یادبود فرود گرگین پور در گفتگو با مصطفی گرگین پور
اطلاعیه سازمان با عنوان مبارزه با سرنگونی رژیم فاسد دروغگو جنایتکار جمهوری اسلامی را گسترش دهیم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 8 ژانویه 2020 برابر با 18 دی 1398

گفتگو با رفیق احمد موسوی در باره روز پرستار
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 853
تشدید منازعات حمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و چشم انداز ها در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹

تداوم قیام آبان و دلایل آن در گفتگو با رفیق توکل
جنبش کارگری، مبارزات کارگران هپکو و هفت تپه در گفتگو با رفیق اصلان جواد زاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۵۲

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹


نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در ارتباط با تحلیل شرایط کنونی و چگونگی پیدایش موقعیت انقلابی در جامعه

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 20 دسامبر برابر با 29 اذر ماه 1398

اطلاعیه سازمان فداییان-اقلیت
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 851
گفتارروز /اردوان زیبرم
نگاه هفته / حسین منصوری
گفتاری در باره وظایف فوری انقلاب اجتماعی, آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی /حمید نظارت