تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۹ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۳۰ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴دی ماه ١٣٩٢ برابر با۲۵ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲ دی ١٣٩٢ برابر با ۲۳ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی-چهارشنبه ۲۷ آذر ١٣٩٢ برابر با ۱۸ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی-دوشنبه ۲۵ آذر ‌١٣٩٢ برابر با ۱۶ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١٨ آذر ‌١٣٩٢ برابر با ٩ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ آذر ١٣٩٢ برابر با ٢٧ نوامبر ٢٠١٣