تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۹ بهمن ١٣٩٢ برابر با ۲۹ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۷ بهمن ماه ١٣٩٢ برابر با ۲۷ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲ بهمن ١٣٩٢ برابر با ۲۲ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۳۰ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۲۰ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۵دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۱۵ ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۳ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۱۳ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی-چهارشنبه ۱۸دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۸ ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۶ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۶ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۱دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۱ ژانویه ٢٠١۴