تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۵دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۱۵ ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۳ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۱۳ژانویه ٢٠١۴