تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۳ دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ دسامبر۲۰۲۱


بودجه ۲۰۲۱ در گفتگو با حسین منصوری

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۵۰

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

گفتاری در باره بیکاری

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۰برابر با ۲۲دسامبر۲۰۲۱


اعترضات سراسری معلمین , مطالبات و چشم انداز آن در گفتگو با ستار رحمانی , بهروز فراهانی و احمد موسوی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، رضا پورکریمی و منوچهر مانی حسین منصوری –

دستگیری یک میلیون نفر در سال تنها به جرم سرقت در ایران رضا پور کریمی

– نگاهی به ادامه اعتراضات معلمان حسین منصوری

– چرایی و علل گرانی سرسام آور و نایاب شدن داروهای خارجی و داخلی منوچهر مانی

– تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل حسین منصوری

–مذاکرات وین، توقف چند روزه، چشم اندازها مرسده قائدی

– ادامه دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت حسین منصوری

– بی عملی و پنهان کاری مجدد جمهوری اسلامی در برابر خطر شیوع سویه اومیکرون کرونا

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۶آذر ۱۴۰۰برابر با ۱۷ دسامبر۲۰۲۱

سالگرد قتل های زنجیره ای و قتل مختاری و پوینده در گفتگو با اکبر معصوم بیگی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۶آذر ۱۴۰۰برابر با ۱۷ دسامبر۲۰۲۱


سخن هفته / اردوان زیبرم

سالگرد قتل های زنجیره ای و قتل مختاری و پوینده در گفتگو با اکبر معصوم بیگی

گزارشی از تجمع معلمان تهران

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنیه ۳ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۴نوامبر۲۰۲۱


بررسی قطعنامه جنبش کارگری مصوب کنفرانس هجدهم سازمان فداییان- اقلیت در گفتگو با اصلان جوادزاده

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۲۵نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۴۶

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، افسانه پویش، محسن رجب زاده، رضا پورکریمی و منوچهر مانی منوچهر مانی – وضعیت معادن مس در ایران و مبارزات کارگران معدن مس ورزقان رضا پور کریمی –

مراسم دولتی روز دانشجو و جنبش دانشجویی افسانه پویش –

روز جهانی حقوق بشر حسین منصوری –

ادامه مذاکرات وین، چشم اندازها محسن رجب زاده –

قتل های زنجیره ای

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹آذر ۱۴۰۰برابر با ۱۰ دسامبر۲۰۲۱


پیرامون برنامه سازمان فداییان – اقلیت در گفتگو با توکل

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی کودکان کار و تصویر یک واقعیت

سخنی در باره قتل های ناموسی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰برابر با ۸دسامبر۲۰۲۱


نگاهی به اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران در میزگردی با حضور رفقا: حسن حسام , صلاح مازوجی و توکل نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۴۸

لویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۶ دسامبر ۲۰۲۱


دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، افسانه پویش، محسن رجب زاده، رضا پورکریمی، سعید آزاد و منوچهر مانی افسانه پویش – قسمت دون روز جهانی منع خشونت علیه زنان (بررسی تجمعات این روز) محسن رجب زاده – معضل حقوق و دستمزدهای ناچیز و سیاست جمهوری اسلامی در این رابطه سعید آزاد – افزایش ناامنی و درگیری های طایفه ای، چرایی و اهداف رژیم از این سیاست و معضل آب در بلوچستان رضا پور کریمی – تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه منوچهر مانی – معضل آب و حکومت نظامی اعلام نشده در اصفهان مرسده قائدی – ادامه دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت حسین منصوری – مذاکرات وین، چشم اندازها