تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۱

گسترش مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه اصلان جواد زاده

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۵ بررسی بحران یمن توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

 

۱۳۹۶ نگاهی مجدد به قتل‌های زنجیره یی بهرام رحمانی

سیاست خاورمیانه یی ترامپ و مسأله اورشلیم بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۶ دسامبر ۲۰۱۷

گرانی نان اصلان جواد زاده

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۴

۱۶ آذر و جنبش دانشجویی احمد موسوی