تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٢ برابر با ٢٠ نوامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٧ آبان ‌١٣٩٢ برابر با ١٨ نوامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٢ برابر با ١٣ نوامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٠ آبان ‌١٣٩٢ برابر با ١١ نوامبر ٢٠١٣

. تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۸ آبان ١٣٩٢ برابر با ۳۰ اکتبر ٢٠١٣