تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲ أردیبهشت ۱۴۰۱برابر با ۲۲آپریل۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان -اقلیت در حمایت از اعتراضات معلمین مرگ خاموش در زندانهای جمهوری اسلامی در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به اوضاع سیاسی و جنبشهای مبارزاتی در ایران و چشم انداز آن در گفتگویی با ناصر زرافشان

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳۱فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ آپریل۲۰۲۲

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر جنگ در اوکرایین و عواقب سیاسی و اقتصادی ان در گفتگو با توکل شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر جنگ در اوکرایین و عواقب سیاسی و اقتصادی ان در گفتگو با توکل شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه رضا پورکریمی – اعتراضات کارگران کیان تایر مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت منوچهر مانی – قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی محسن رجب زاده – سیاست های نژادپرستانه جمهوری اسلامی علیه افغان ها حسین منصوری – اعتراضات بازنشستگان و دیگر گروه های اجتماعیِ، پاسخ جمهوری اسلامی به خواستهای معترضان – انقلاب و ضد انقلاب

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۶فروردین ۱۴۰۱برابر با ۱۵آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم دور اول انتخابات در فرانسه در گفتگو با بهروز فراهانی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۵

فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ آپریل۲۰۲۲

تشدید سرکوب معلمین در سال جدید در گفتگو با ستار رحمانی شبکه های اجنماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ آوریل ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه افسانه پویش – دستمزد کارگران زن رضا پورکریمی – مبارزات معلمان و سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در قبال آنها مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت منوچهر مانی – تب جام جهانی فوتبال و فراموشی کارگرانی که قربانی آن شدند محسن رج

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹فروردین ۱۴۰۱برابر با ۸ آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۴ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی زن در مبارزه قسمت دوم رقصهای محلی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹فروردین ۱۴۰۱برابر با ۸ آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۴

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

زن در مبارزه

قسمت دوم رقصهای محلی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۷فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۶ آپریل۲۰۲۲


جنگ روسیه و اوکرایین , پیامدها و چشم انداز در گفتگو با ایوب مدائن

روند دادگاه حمید نوری (عباسی ) در گفتگو با حمید صبی حقوقدان