تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۶فروردین ۱۴۰۱برابر با ۱۵آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم دور اول انتخابات در فرانسه در گفتگو با بهروز فراهانی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۵

فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ آپریل۲۰۲۲

تشدید سرکوب معلمین در سال جدید در گفتگو با ستار رحمانی شبکه های اجنماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ آوریل ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه افسانه پویش – دستمزد کارگران زن رضا پورکریمی – مبارزات معلمان و سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در قبال آنها مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت منوچهر مانی – تب جام جهانی فوتبال و فراموشی کارگرانی که قربانی آن شدند محسن رج

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹فروردین ۱۴۰۱برابر با ۸ آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۴ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی زن در مبارزه قسمت دوم رقصهای محلی