تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه۸ مرداد ماه ١٣٩۳برابر با۳۰جولای ٢٠١۴

برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول اگوست، ١٠ مرداد ماه، از کانال تلویزیونی دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ست پخش می‌شود.

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه۶ مرداد ماه ١٣٩۳برابر با٢۸جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ٢۳جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه۳۰ تیرماه ١٣٩۳برابر با٢١جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه٢۵ تیرماه ١٣٩۳برابر با ۱۶جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢۳تیرماه ١٣٩۳برابر با١۴جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۸تیرماه ١٣٩۳برابر با٩جولای ٢٠١۴