تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٢ برابر با ٢٣ اکتبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢۴ مهر ١٣٩٢ برابر با ١۶ اکتبر ٢٠١٣

چهارشنبه هفدهم مهرماه ١٣٩٢ برابر نهم اکتبر. ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١۵ مهر ‌١٣٩٢ برابر با ٧ اکتبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورایی _چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٢ برابر با ٢ اکتبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٨ مهر ‌١٣٩٢ برابر با ٣٠ سپتامبر ٢٠١٣