تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 24 بهمن 1399 برابر با 12فوریه 2021


باز پخش :سخنرانی توکل در مراسم پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل در شبکه اجتماعی زوم

شعر و سخن , عباس سماکار در مراسم پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

پیام فعالین کارگری جنوب / اصلان جوان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 22 بهمن 1399 برابر با10 فوریه 2021

قیام 22 بهمن و ضرورت انقلاب سال 57 در گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 907 پیامها به مناسبت پنجاهمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل پیام رفقای فعال و هوادران سازمان فداییان- اقلیت متشکل در هسته امیر پرویز پویان -ایران ترانه سرود رفیق مصطفی گرگین پور پیام رفقای سازمان راه کارگر پیام فعالین و هواداران سازمان فداییان- اقلیت /داخل کشور

برنامه‌ تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۱

ویژه برنامه‌ تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۱ مستند – ۵۰ سال مبارزه در راه آزادی وسوسیالیسم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 17 بهمن 1399 برابر با 5 فوریه 2021

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت پنجاهمین سالگرد بینانگذاری سازمان

سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتگو با رضا پورکریمی عضوی از خانواده بزرگ جان فشاندگان فدایی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 906

گفتگو با اردوان زیبرم بمناسبت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 15 بهمن 1399 برابر با 3 فوریه 2021

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت پنجاهمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل

اعتراضات و مطالبات بازنشستگان در ایران در گفتگو با احمد موسوی

تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبشهای اجتماعی بویژه بر جنبش دانشجویی در گفتگو با بهروز فراهانی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه 13 بهمن 1399 برابر با 1 فوریه 2021

نگاه هفته – حسین منصوری (طبقه کارگر و موضوع حیاتی دستمزد – واکسیناسیون همگانی, رایگان, فوری و مطمئن خواست مردم ایران, جمهوری اسلامی و طالبان, مدارس کانکسی و ابعاد حیرتآور تفاوت غنی و فقیر در آموزش و پرورش) شبکههای اجتماعی (تجمعات بازنشستگان, زنان کارتن خواب, سقوط چترباز از نردبان آتشنشانی, تجمعات اعتراضی پرستاران و …) گفتگو با رفیق اردوان زیبرم عضوی از خانواده بزرگ جانفشاندگان فدایی به مناسبت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل