برنامه روز چهارشنیه تلویزیون دمکراسیی شورایی هفتم فروردین 1398 برابر با 27 مارس 2019

گفتاری در باره سیل در شهرهای ایران –

اطلاعیه سازمان فداییان-اقلیت با عنوان به یاری سیل زدگان کشورمان بشتابیم,

ایران دسالی که گذشت در گفتگویی با رفیق توکل

– قسمت پنجم از انسان چگونه خدا را افرید.

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 29 اسفند 1397 برابر با 20 مارس 2019

گفتاری از اردوان زیبرم با عنوان با شعار کار نان ازادی به استقبال بهار می رویم, ,

سخنی از مجید میرزایی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید,

گفتگویی با توکل با الترناتیو سویسالیستی قسمت اول .

تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه 27 اسفند برابر با 18 مارس TV-Demokratie shoraiee

نگاه هفته حسین منصوری

زن در مبارزه قسمت سوم

کمون پاریس حسین منصوری

گزیده شبکه های اجتماعی در هفته ای که گذشت سارا سرابی

انقلاب اکتبر قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی / جمعه 15 مارس برابر با 24 اسفند 1397

اسفند روز جانفشانان فدایی قسمت دوم و پایانی
گفتگو با رفیق توکل پیرامون الترناتیو سوسیالیستی
انسان چگونه خدا را افریدبخش چهارم

تلویزیون دمکراسی شورائی / 22 اسفند 1397 برابر با 13 مارس 2019

گفتار روز: 25 اسفند روز جانفشانان فدایی
گزارش ازروز جهانی زن
انتخاب رئیسی در گفتگویی با احمد موسوی
الترناتیو سوسیالیستی قسمت اول در گفتکویی با توکل

 

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه 20 اسفند برابر با 11 فوریه 2019

http://www.ustream.tv/recorded/120541244

نگاه هفته حسین منصوری
زن در مبارزه قسمت دوم
بررسی بودجه 98 حسین منصوری
شبکه های اجتماعی در هفته ای که گذشت سارا سرابی
انقلاب اکتبر قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورائی/17 اسفند برابر با 8 مارس 2019

گفتاری در باره وضعیت اقتصادی و شرایط معیشتی زنان

گفتگویی با فریبا امیرخیزی در نگاهی به شرایط سیاسی و اجتماعی زنان پس از چهل سال از اولین راهپیمایی هشت مارس سال 1357

گفتگویی با اصلان جوادزاده درباره دستمزدهای کارگری

انسان چگونه خدا را افرید قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی / 6 مارس برابر با 15 اسفند 1397

سخن روز به منتاسبت روز جهانی زن /
گفتگو با اذز ماجدی نگاهی به موقعیت زنان /
گفتگویی با احمد موسوی در باره اعتصاب معلمین /
نگاهی به اموزه های سیاسی و زندگی مبارزاتی کارل مارکس .