تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۱۷

سفر خاور میانه ی ترامپ
توکل
انفجار در منچستر
اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۷

انتخاب مجدد روحانی و چشم انداز ها
احمد موسوی
فاجعه معدن زمستان یورت و اعتصاب کارگران هفت تپه
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۷ ماه مه ۲۰۱۷

«نمایش انتخابات» ریاست جمهوری در ایران
در گفتگو با
ناصر زرافشان
و همچنین
میزگردی با حضور

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ ماه مه ۲۰۱۷

گزارش اول ماه مه در ایران و جهان
انتخابات فرانسه
بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با سوم ماه مه ۲۰۱۷

۲۸ آوریل روز جهانی بهداشت و ایمنی در کار
علیرضا نوایی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۰
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم