تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵

اعتراضات سراسری معلمان و مطالبات آنها
بهرام رحمانی

تأثیر حماسه سیاهکل بر مبارزات زنان
اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵

تأثیر حماسه سیاهکل بر هنر و ادبیات معاصر ایران
حسن حسام و حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه اول بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

عواقب سیاسی حمله به دفتر شارلی ابدو در اروپا
بهروز عارفی

بررسی نشریه کارشماره ۶۸۵
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵

پرونده ی هسته یی ایران و تحرکات جدید دیپلماتیک
احمد موسوی

طرح ایجاد تشکل سراسری در ایران بر بستر کدام واقعیت
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵

حمله تروریست های اسلامی به دفتر نشریه شارلی ابدو و عواقب سیاسی آن در گفتگویی با
بهروز فراهانی

گزارشی از اعتراضات کارگری در روزهای اخیر
منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵

کنفرانس اقتصادی ایران و سخنرانی روحانی
حسین منصوری

کاهش بهای نفت و عواقب آن
احمد سیف

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه هفدهم دیماه ۱۳۹۳ برابر با هفتم ژانویه ۲۰۱۵

حاشیه نشینی و خطرات آن برای نظم موجود
حسن بهزاد

بررسی نشریه کار شماره ۶۸۴
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۳۹۳ برابر با پنجم ژانویه ۲۰۱۵

برنامه دوشنبه تلویزیون دمکراسی شورایی

نقش امپریالیسم آمریکا در تداوم اسارت مردم فلسطین
احمد موسوی

گزارشی از مبارزات و تحولات کارگری در چند هفته اخیر
منوچهر مانی

آدرس تلویزیون دمکراسی شورایی در اینترنت: http://tvshora.com

تلویزیون دمکراسی شورایی در فیسبوک: http://www.facebook.com/TVshora?fref=ts

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه دهم دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۳۱دسامبر ۲۰۱۴

برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول اگوست، ١٠ مرداد ماه، از کانال تلویزیونی دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ست پخش می‌شود.

بحران سوریه و تحرکات جدید دیپلماتیک
اصلان جوادزاده
افزایش حوادث ناشی از کار در ۶ ماهه اول سال جاری
حسین منصوری