تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 24 ژانویه 2020 برابر با 4 بهمن 1398


گفتار روز /اردوان زیبرم
نگاهی به نشرهی کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 855
گفتار هفته /حسین منصوری
بیاد رفیق سعید سلطانپور / گفتاری از حمید نطارت

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه 22 ژانویه 2020 برابر با 2 بهمن 1398


میزگرد پیرامون خیزشهای مردمی در ایران, اعتراضات دانشجویی و ترور قاسم سلیمانی و جنجال رژیم در این رابطه با شرکت رفقا : احمد موسوی , ایوب مدائن و حسن بهزاد

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
انقلاب اکتبر (قسمت اول و دوم)
م

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز جمعه 17 ژانویه برابر با 27 دی ماه 1398

گفتار روز/اردوان زیبرم
نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 854
نگاه هفته /حسین منصوری
حمید نظارت / وظایف فوری اقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی وحقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 15 ژانویه 2020 برابر با 25 دی 1398

میزگرد پیرامون خیزش مجدد مردم در ایران با شرکت رفقا : عباس سماکار , بهروز فراهانی ,توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
در یادبود فرود گرگین پور در گفتگو با مصطفی گرگین پور
اطلاعیه سازمان با عنوان مبارزه با سرنگونی رژیم فاسد دروغگو جنایتکار جمهوری اسلامی را گسترش دهیم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 8 ژانویه 2020 برابر با 18 دی 1398

گفتگو با رفیق احمد موسوی در باره روز پرستار
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 853
تشدید منازعات حمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و چشم انداز ها در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹

تداوم قیام آبان و دلایل آن در گفتگو با رفیق توکل
جنبش کارگری، مبارزات کارگران هپکو و هفت تپه در گفتگو با رفیق اصلان جواد زاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۵۲