تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه سوم مرداد 1399برابر با 24 جولای 2020


سیاست های رژیم جمهوری اسلامی در منطقه در گفتگو با ایوب مدائن

سلسله گفتگو پیرامون برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت قسمت پنجم در گفتگو با توکل

2020تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه اول مرداد 1399برابر با 22 جولای


گفتار روز / اردوان زیبرم گفتگو با مرسده قایدی در مورد احکام اعدامها در ایران

نشریه کار ارگان فداییان – اقلیت شماره 879

سخنرانی احمد موسوی در گرامیداشت جانفشانان راه ازادی و سوسیالیزم در ونکوور کانادا- 2019

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

گزیده شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت نهم

2020 تلویزیون دمکراسی شورایی حمعه 27 تیر 1399برابر با 17 جولای


گفتار روز / اردوان زیبرم بازپخش نگاه هفته / حسین منصوری بازپخش گفتگو با توکل / اقدامات عملی حکومت شورایی قسمت چهارم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 25 تیر 1399برابر با 15جولای 2020


گفتگو با توکل / قرارداد 25 ساله چین و رژیم جمهوری اسلامی

نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 878

گفتگو با اصلان جوادزاده / اعتراضات کارکنان شرکت نفت و گاز در تهران

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت هشتم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه بیستم تیر 1399برابر با 10جولای 2020

سخن روز / اردوان

نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 877

گفتاری بیاد صمد بهرنگی و زندگی سیاسی و فرهنگی این معلم مبارز

برنامه عمل سازمان فداییان – اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 18 تیر 1399برابر با 8جولای 2020


وضعیت کرونا و سیاست خصوصی سازی سازمان بهداشت در ایران در گفتگو با احمد موسوی

صدور حکم اعدام بر ای دستگیرشدگان اعتراضات ابانماه در گفتگو با سعید سهرابی وظایف فوری انقلاب اجتماعی و از ادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی /حمید نظارت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۶ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت هفتم

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 13 تیر ماه 1399برابر با سوم جولای 2020


گفتار روز / اردوان زیبرم

بازپخش گفتگو با عباس سماکار در باره زندگی مبارزاتی رفیق فدایی سعید سلطانپور

سلسله گفتار درباره اقدامات فوری برای حکومت شورایی در گفتگو با رفیق توکل