تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه هشتم دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۲۹دسامبر ۲۰۱۴

نگاهی به اوضاع سیاسی جهان در سال ۲۰۱۴
بهروز فراهانی،

                حسن حسام و

                توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه سوم دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۲۴دسامبر ۲۰۱۴

نقض حقوق بشر و محکومیت مجدد جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل
احمد موسوی

بررسی نشریه کار شماره ۶۸۳
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١ دی ۱۳۹۳ برابر با ٢٢ دسامبر ۲۰۱۴

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
منوچهر مانی

ترور،شکنجه، کشتار و توطئه، حرفه همیشگی سازمان جاسوسی آمریکا
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١ دی ۱۳۹۳ برابر با ٢٢ دسامبر ۲۰۱۴

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DOYL1jbTQW4&

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
منوچهر مانی

ترور،شکنجه، کشتار و توطئه، حرفه همیشگی سازمان جاسوسی آمریکا
حسن بهزاد
دوشنبه ١ دی ۱۳۹۳ برابر با ٢٢ دسامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱٥ دسامبر ۲۰۱۴

بحران اقتصادی ایران
احمد سیف- روبن مارکاریان- حسین منصوری

دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱٥ دسامبر ۲۰۱۴
ساعت ۳۰: ۲۱ به وقت ایران، ۱۹ به وقت اروپای مرکزی،۱۰صبح به وقت
لسآنجلس پخش برنامه از طریق سایت تلویزیون دیدگاه:

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴

ابعاد گسترده ی فساد در جمهوری اسلامی
احمد موسوی

بررسی نشریه کار شماره ۶۸۲
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۸ دسامبر ۲۰۱۴

ناامنی اجتماعی و تعرض به زنان
اعظم نوری

به مناسبت ۱۶ آذر
جنبش دانشجویی در ایران و مکزیک
بهرام قدیمی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۳ دسامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱ دسامبر ۲۰۱۴