تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱٥ دسامبر ۲۰۱۴

بحران اقتصادی ایران
احمد سیف- روبن مارکاریان- حسین منصوری

دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱٥ دسامبر ۲۰۱۴
ساعت ۳۰: ۲۱ به وقت ایران، ۱۹ به وقت اروپای مرکزی،۱۰صبح به وقت
لسآنجلس پخش برنامه از طریق سایت تلویزیون دیدگاه: