تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه سوم دیماه ۱۳۹۳ برابر با ۲۴دسامبر ۲۰۱۴

نقض حقوق بشر و محکومیت مجدد جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل
احمد موسوی

بررسی نشریه کار شماره ۶۸۳
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)
اردوان زیبرم