تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابر با٢۳آوریل ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١اردیبهشت ماه ١٣٩۳برابربا ٢۱آوریل ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ٢۷فروردین١٣٩۳ برابر با۱۶ آوریل ٢٠١۴

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکر اسی شورایی /دوشنبه ٢۵فروردین ماه ١٣٩۳برابر با١۴آوریل ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ٢٠فروردین١٣٩۳ برابر با ٩آوریل ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ١۸فروردین ماه ١٣٩۳برابر با۷آوریل ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ١١فروردین ماه ‌١٣٩۳برابر با٣١مارس ٢٠١۴