تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ٢۷فروردین١٣٩۳ برابر با۱۶ آوریل ٢٠١۴

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکر اسی شورایی /دوشنبه ٢۵فروردین ماه ١٣٩۳برابر با١۴آوریل ٢٠١۴