تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چهارشنیه هشتم خرداد1398 برابر با 29 می 2019

برنامه روز چهارشنیه تلویزیون دمکراسی شورایی : منازعات جمهوری اسلامی و امریکا در گفتگوبا توکل /
اقدامات فوری حکومت شورایی قسمت هفتم در گفتگو با اصلان جوادزاده

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ خرداد برابر با ۲۷ می ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده شبکه‌های اجتماعی – سارا سرابی
حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت هفتم) در گفتگو با اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه سوم خرداد برابر با 24 می 2019

شبکه های اجتماعی , علل و عوامل قتلهای ناموسی و خودکشی زنان در ایران در گفتگو با بهرام رحمانی , قشمت ششم از سلسله گفتگو ها در باره اقدامات فوری حکومت شورایی در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چهارشنیه اول خرداد برابر با 22 می 2019

گفتار روز,

نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 822/

حکم زندانی شدن سه نویسنده در گفتگویی با عباس سماکار ؛

قسمت پنجم از سلسله گفتگو در باره اقدامات فوری حکومت شورایی در گفتگو با توکل از سازمان فداییان-اقلیت

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت برابر با ۲۰ می ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری

زن در مبارزه – قسمت چهارم

حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت ششم) در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه 27 اردیبهشت 98 برابر با هفدهم می 2019

گفتار روز اردوان زیبرم,
نگاهی به وضعیت معیشتی کارگران و دستگیریهای اخیر در گفتگو با بهروز خباز,
تشدید تنشهای میان جمهوری اسلامی و امریکا در گفتگو با توکل .

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه 25 اردیبهشت 98 برابر با 15 می 2019

اعتراضات اخیر دانشجویی در دانشگاه تهران در گفتگو با حسین منصوری ؛
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 821 /
گقتگو با احمد موسوی پیرامون مشکلات سیل زدگان درمناطق سیل زده /
تشدید تنشها ی جمهوری اسلامی با امریکا گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه 23 اردیبهشت برابر با 13 می

نگاه هفته – حسین منصوری

سیل و خرابی های گسترده آن – سارا سرابی

حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت پنجم) در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه هجدهم اردیبهشت برابر با هشتم می 2019

برنامه روز چهارشنیه تلویزیون دمکراسی شورایی : سخن روز , نگاهی به نشریه کار 820/ گزارشی از اول ماه می/ قسمت چهارم از گفتگو با رفیق توکل پیرامون حکومت شورایی و اقدامات فوری ان .

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ اردیبهشت برابر با ۶ می ۲۰۱

 نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده شبکه های اجتماعی – سارا سرابی
حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت چهارم)
در گفتگو با توکل