تلویزیون دمکراسی شورائی / برنامه روز چهارشنیه اول ماه می ؛ برابر با یازده اردیبهشت 1398

سخن روز
نگاهی به نشریه کارشماره 818/
بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت اول ماه می
, گفتگئو با بهروز فراهانی و احمد موسوی در رابطه با تحریم نفت ایران و مسائل پیرامونی ان

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ اردیبهشت برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

گزیده شبکه های اجتماعی – سارا سرابی

حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت سوم) در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز جمعه 26 اوریل 2019 برابر با ششم اردیبهشت 1398

گفتار روزدر باره سیلاب اخیر در ایران ,

نگاهی به نشریه کار 818 ،

بیانیه سازمان فداییان اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر ,

اطلاعیه مشترک شش جریان کمونیست به مناسبت اول ماه مه ,

قسمت دوم گفتگو با رفیق توکل در باره برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت در حکومت شورایی