تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه هجدهم اردیبهشت برابر با هشتم می 2019

برنامه روز چهارشنیه تلویزیون دمکراسی شورایی : سخن روز , نگاهی به نشریه کار 820/ گزارشی از اول ماه می/ قسمت چهارم از گفتگو با رفیق توکل پیرامون حکومت شورایی و اقدامات فوری ان .