تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه  هشتم اردیبهشت‌ ۱۳۹۵ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۱۶


بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۵ ۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶

اول ماه مه و جنبش کارگری
اصلان جواد زاده
اعتراضات اخیر کارگری در قرانسه، اول ماه مه و اسناد پاناما
بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۵ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۱۶

گزارش سازمان عفو بین الملل در باره اعدام ها
اعظم نوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۴ ۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ برابر با ۶ آوریل ۲۰۱۶

سخنان اخیر خامنه ای و تشدید تضادها
احمد موسوی
نگاهی به گرایشات ناسیونالیستی در ایران
توکل